Nakkehoved Fyrlaug

Gå til indhold

Hoved menu

Fyrlaug

Referat generalforsamling 6. marts 2018

Sognegården- Gilleleje. 38 deltagere til forloren skildpadde.
Fra bestyrelsen: Else Djurhuus, Judith Dam, Henrik Kaysfeld, Johanne Arum.  Henrik Christiansen Dirigent.

1. H. C. byder velkommen og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt varslet.

2. Formandens beretning. Vi har haft godt 4000 besøgende denne sæson, Else lover at hun bliver indtil 5000 er nået. Vores butik har også haft fin omsætning. Første arrangement i 2017 var Fyrets fødselsdag i maj måned- også en dag med mange besøgende- alle lagkager blev spist så der loves flere til næste år. / Udflugten med sejltur med s/s Skølskør og besøg på Færgegården var helt i top. Vejret var i den grad med os- sol over alt hvor vi var uden dørs- regn i Gilleleje. / Til fyrenes dag havde over 40 bestilt grilltallerken, og der var god musik fra Kjøller, som skal spille til fyrenes dag så længe Else er formand! /  Opera-sang er en dejlig tradition som havde inspireret til Candlelight dinner på Fyrkroen med Ove Mynderups sang. Han havde lovet at synge ”fyrsangen”, men desværre holdt stemmen ikke så der blev givet løfte om en sang her til generalforsamlingen. Desværre er Ove Mynderup blevet forhindret i at komme i aften, så det må vi undvære. / Julemarkedet var som det plejer hyggeligt, og Elses julekage fik ben at gå på. Måske kan der laves flere næste år, men den er en dyr omgang, så nu må vi se. / I 2018 skal vi også på tur, vi har undersøgt mulighed for Hven, men det er en dyr  tur som tager en hel dag, så den er skrottet. Andre forslag modtages. / Vores nye tiltag med en kalender som er lavet sammen med Museumsforeningen, blev ikke den succes vi havde håbet, men måske går det bedre når vi åbner til marts og der forhåbentlig kommer mange til kaffe og kage. /  På Lucia-dag kom der nyt lys i Fyret, det er nu hvidt, da det er en ny pæretype- LED-lys. Send gerne spørgsmål til Else hvis nogen vil vide mere om det. / I december var der jordskred ved Fyret, så der er sat afmærkning op. / Fra næste år vil der blive krævet betaling for mad og drikke ved generalforsamlingen. Skulle nogen have lyst til at give en skilling i år, kan de lægges i mælkejungen. Pengene vil så gå til hjælp til skab til hjertestarteren, som skal have sit eget skab.  Medlemstal er 290.

3. Regnskabet og budget gennemgåes, og godkendes. DOG, vi har glemt indtægterne for kalendere, så kasseren lover et nyt  opdateret budget. Heldigvis er det jo flere penge vi får til rådighed. Der gøres også opmærksom på vores fine sølv fyrmønter som er til salg.

4. Else og Judith er på valg, og begge genvælges. (2 årig periode)
5. Carsten Sløk er på valg som suppleant, han er fraværende, man er indstillet på genvalg. Han genvælges (1 årig periode)

6. Charles Bechshøft er på valg som revisor, og genvælges. (1årig periode)
7. Rolf Jacobsen er på valg som revisorsupleant, og genvælges. (1årig periode)

8.
Der er nogle ændringer i vores vedtægter, mest pga. nye adresser, men der kommer flere forslag og forespørgsler til ændringer, hvilket giver grund til nogen snak frem og tilbage. Vedtægterne er lavet da det var en ganske lille forening, men da vi nu har mange medlemmer må nogle paragraffer laves om og noger føjes til. De ændrede vedtægter læses op efter kaffepausen og godkendes.  De rettede vedtægter loves vedlagt referatet.

9. Der har været planer om en kontingentforhøjelse, men det må udsættes. Dels fordi tallene så ikke stemmer med reglerne og dels fordi pengene indbetales til Museum Nordsjælland, som fordeler dem til de respektive afd, og det vil så ikke være muligt at kende afdelingerne på beløbene.

10. Under eventuelt har vi skab til hjertestarteren. Den er nu låst inde i cafeen, det er ikke særlig praktisk. Det er en bekostelig affære, der er kommet penge ind via sponsorat og indsamling ved julemarkedet, og beløb i jungen i aften. Nakkehoved Grundejer forening kunne måske være interesseret i samarbejde. Museum Nordsjælland betaler 1500kr pr kvartal for hjertestarteren, og vil ikke give mere, men vil gerne undersøge priser. Vi mener det vil være sikkert nok at anbringe den i et skab. / Kystsikring efterlyses, noget vi må tale om i bestyrelsen. / Else fremviser en fin mulepose med tryk af Fyret, men den er for dyr, og vi skal købe 250 stk. / Fyr fra Dragør fortet er opsat der hvor papegøje fyret stod, og tænk hvis vi kunne få lys i det.!!! / En tur til museet i Hørsholm foreslås og modtages positivt, så det kan blive en mulighed. / Gribskov Kommune går til foråret i gang med at male Fyret, og også trappen skal have en omgang. Det koster mange penge, og er en projekt over 3 år. / Søren tager ordet, og udtrykker tilfredshed med vores arbejde, mange besøgende og dermed god formidling og kendskab til Fyret og området. Museum Nordsjælland er nu flyttet fra Pyramiden, det meste til Hillerød, men 3 medarbejdere sidder nu på adressen Gasværksvej 21B, og alle er velkomne til at kigge ind og se lokaliteterne. Søren takker for opmærksomheden ved sit 40års jubilæum, det var en fantastisk dag.
Der er ikke flere som ønsker ordet, og Else afslutter med et kort tilbageblik på starten af lavet og takker alle medlemmer og "tjenende ånder", her tænkes især på Elin og Cai som jo ikke ses af de ses af de besøgende, men som løser mange praktiske opgaver, og Lis som holder bede og andre ting ude.     
Ønsket om snarligt gensyn på Fyret og tak for i aften.


Referat skrevet af Johanne.

Vedtægter for Nakkehoved Fyrlaug

§ 1  
Navn og hjemsted:
Laugets navn er "Nakkehoved Fyrlaug". Stiftet d. 21. februar 2006.
Lauget har hjemsted i Gilleleje på adressen:
C/o Museum Nordsjælland, Gasværksvej 21 B, 3250 Gilleleje.
Lauget er tilkn
yttet Gilleleje og Omegns Museumsforening og relaterer fagligt til Museum nordsjælland

§ 2  
Formål:
Fyrlaugets formål er, i nært samarbejde med Museum Nordsjælland og Gilleleje og Omegns Museumsforening,
at styrke Fyrhistorisk Museum på Nakkehoved gennem frivilligt arbejde med ikke kontraktbundet vedligeholdelse af bygninger, udstillingsgenstande og det omgivende naturareal.
at udbrede interessen for Fyrhistorisk Museum på Nakkehoved og dansk fyrhistorie.
 at bidrage med ideer til særudstillinger (og gennemf
ørelse af disse), såvel som med andre arrangementer og tiltag i fyrmuseets regi.
 at st
øtte Fyrhistorisk Museum på Nakkehoved’s økonomi, på enhver mulig vis.

§ 3  
Laugets virke:
I n
ært samarbejde med Museum Nordsjælland kan lauget uddelegere - gennem bestyrelsen konkrete opgaver til medlemsgrupper eller individuelle personer.

§ 4  
Medlemmer:
Som medlem kan optages enhver interesseret, som betaler det årlige kontingent. Indtræden i lauget er ikke betinget af medlemskab af Gilleleje og Omegns Museumsforening.
Et medlem, der ønsker at udtræde af lauget må foretage udmeldelsen skriftligt til laugets kasserer.
Forhenværende medlemmer har ikke krav på laugets midler.
Alle medlemmer af lauget har fri adgang til samtlige afdelinger i Museum Nordsjælland

§ 5  
Kontingent:
Kontingentet fastsættes for det lgende år på den årlige ordinære generalforsamling og betales årligt før den ordinære generalforsamling for det igangværende regnskabsår. Medlemmer af Gilleleje og Omegns Museumsforening betaler et kontingent, der højst er 1/3 af det ordinære kontingent.

§ 6  
Generalforsamling:
6.1  
Lauget afholder generalforsamling årligt i marts måned i Gilleleje. Generalforsamlingen er laugets øverste myndighed, og indkaldes med mindst 3 ugers skriftlig varsel.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14. februar
Dagsorden for mødet skal mindst indeholde:
 V
alg af dirigent.
 Valg af stemmetællere (stemmesedler være til stede)
Forelæggelse og godkendelse af beretning, regnskab og budget.
Fastsættelse af kontingent
 Valg af
3a) i lige
år: 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.
3b) i ulige år: 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.
3c) 1 bestyrelsessuppleant for en l-årig periode.
3d) 1 revisor for en l-årig periode.
3e) 1 revisorsuppleant for e
n l-årig periode.
 5) Indkomne forslag
6) Eventuelt.

6.2
Generalforsamlingen
vælger med simpelt flertal en dirigent, der leder mødet og træffer afgørelser i spørgsmål, der ikke er omtalt i disse regler.

6
.2..1
Alle tilstedeværende medlemmer af lauget har møde- tale- og stemmeret og er valgbare til bestyrelsen. Genvalg kan finde sted til alle poster.
6.2.2.
A
fstemninger sker ved håndsoprækning, med mindre dirigenten bestemmer skriftlig afstemning.
Alle beslutninger og valg træffes
ved absolut flertal af de afgivne stemmer, dvs. over halvdelen af de tilstedeværendes stemmer.
6.2.3

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen beslutter dette, eller senest 1 måned efter, at mindst 10% af foreningens medlemsantal pr. foregående årsskifte overfor bestyrelsen skriftligt har beæret dette med angivelse af dagsorden.

§ 7  
Bestyrelse:
Laugets ledelse varetages af bestyrelsen, der har 4 medlemmer der vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen, jf. § 6.
Udover de valgte medlemmer suppleres best
yrelsen med 1 medlem udpeget af Gilleleje og Omegns Museumsforenings bestyrelse blandt dennes medlemmer. Den afgående bestyrelse fungerer indtil den nyvalgte bestyrelse er trådt sammen.

§ 7 fortsat:
Inden udgangen af marts m
åned hvert år konstituerer bestyrelsen sig med valg af mindst:
a. f
ormand
b. n
æstformand/kasserer
c. sekretær.

Ve
d en suppleants indtræden i bestyrelsen lges den periode, for hvilken det udtrådte bestyrelsesmedlem var valgt.

- Bestyrelsen varetager det løbende arbejde vedrørende laugets virksomhed.
- Bestyrelsen beslutter selv, hvor ofte den vil mødes...
- Bestyrelsen forestår nedsættelse af arbejdsgrupper for konkrete arbejdsopgaver.
- Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsgang.
- B
estyrelsen skal føre protokol over alle forhandlinger.
- Formanden - i dennes fravær næstformanden - leder alle møder og forhandlinger i bestyrelsen.
- Bestyrelsen sammenkaldes af formanden - i dennes fravær næstform
anden - og skal sammenkaldes, når mindst to bestyrelsesmedlemmer fremsætter motiveret ønske herom.
- Best
yrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer er til stede.
- I bestyrelsen træffes alle afg
ørelser ved simpel stemmeflerhed.
- I tilfælde af stemmeli
ghed er formandens - i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.
- Lauge
t tegnes af den samlede bestyrelse.
- Bestyrelsen kan meddele kassereren og/eller formanden fuldmagt til at disponere over laugets midler.

§ 8  
Regnskabsår:
Laugets regnskabsår er kalenderåret.

§ 9  
Vedtægtsændringer:
Disse vedtægter kan ændres af en generalforsamling med simpel stemmeflerhed.

§ 10  
Opløsning af Nakkehoved Fyrlaug:
Laugets opløsning eller sammenslutning med en anden forening kan kun ske, når det er vedtaget med mindst 3/4 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling specielt indkaldt med dette emne på dagsordenen. Ved laugets opløsning overgår laugets tilbageværende aktiver til Gilleleje og Omegns Museumsforening, eller hvis denne er ophørt til Museum Nordsjælland.

Henrik Christiansen
dirigent
Nakkehoved Fyrlaugs generalforsamling 06. marts 2018.


Vedtægternes ordlyd er ændret i overensstemmelse med beslutning truffet på den ordinære generalforsamling den 6. marts 2018.

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu